Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Vypracovanie príspevku

» Jazyk príspevku

Príspevky môžu byť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

» Rozsah príspevku

Maximálny rozsah príspevku je 12 strán (v prípade posterov sú to max. 4 strany).

» Vypracovanie príspevku

Pre vypracovanie príspevku je nevyhnutné použiť štýl LLNCS vydavateľstva Springer Verlag určený pre oblasť Computer Science, konkrétne pre konferenčné zborníky a iné mnoho autorské práce. Štýl je k dispozícii pre LaTeX2e a Microsoft Word. Ďalšie podrobné informácie k štýlu nájdete na stránke Springer Verlag.

Pri vypracovaní príspevku sa snažte dodržiavať základné typografické pravidlá. Používajte len čiernobiele obrázky alebo obrázky v odtieňoch šedej. Na nakreslenie obrázkov použite ľubovoľný vektorový program.

Šablóny na vypracovanie príspevku:

» Odovzdanie príspevku

Príspevok na posudzovanie, ktorý vyhovuje požiadavkám, treba odovzdať do konferenčného systému vo formáte pdf alebo doc.

Príspevok vo verzii na tlač treba odovzdať do konferenčného systému v tvare doc alebo zip obsahujúci všetky zdrojové súbory v LaTeXu spolu s náhľadom v pdf.

» Prezentácia príspevku

Dĺžka prezentácie dlhého príspevku je 20 min + diskusia 5 minút.

Veľkosť posteru je do formátu A0 (120 x 85 cm) v orientácii portrait.